Mcsportshop.nl gebruikt cookies voor een betere winkelervaring.

Deze melding niet meer tonen

Algemene voorwaarden:

 

Artikel 1 Het toepassingsgebied:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot verkoop door het bedrijf
MC SportShop (hierna genoemd “gebruiker”), aangegaan met afnemers/opdrachtgevers (hierna genoemd “wederpartij”).

1.2 Wederpartij erkent de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het geven van een opdracht aan de gebruiker.

1.3 Op afwijkende condities kan slechts een beroep gedaan worden indien deze schriftelijk (fax, brief of e-mail) zijn bevestigd door gebruiker.

1.4 Indien bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. Gebruiker en wederpartij zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2 Offertes:

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een aanvaardingstermijn bevatten.
Prijsvermeldingen op de website en prijslijsten zijn geen offerte.
Indien een offerte een vrijblijvende aanbieding bevat en deze door wederpartij wordt aanvaard, behoudt gebruiker zich het recht om de prijsofferte binnen het tijdsbestek van twee (2) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van wederpartij te herroepen of daarvan af te wijken.
Mondelinge toezeggingen verbinden gebruiker slechts, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk (fax, brief of e-mail) zijn bevestigd door laatstgenoemde.
Algemene voorwaarden en andere voorwaarden van wederpartij zijn slechts van kracht, indien deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk (fax, brief of e-mail) door gebruiker worden aanvaard.

Artikel 3 Overeenkomsten:

Overeenkomsten, waarbij geen sprake is van een offerte in de zin van artikel 1, komen eerst tot stand nadat een bestelling door gebruiker op haalbaarheid is beoordeeld en schriftelijk (fax, brief of e-mail) is bevestigd.
In het geval van een offerte komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat gebruiker de aanvaarding van de offerte van wederpartij ontvangt.
Gebruiker kan de overeenkomst ontbinden in het geval dat wederpartij niet aan deze algemene voorwaarden voldoet.
Gebruiker heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen/opdrachten te weigeren en niet uit te voeren of uitsluitend uit te voeren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na een vooruitbetaling of onder rembours. Wederpartij wordt in beide gevallen schriftelijk (fax,brief of e-mail) ingelicht.

Artikel 4 Afbeeldingen:

4.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

4.2. Alle door of in opdracht van gebruiker gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van gebruiker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

Artikel 5 Prijzen:

5.1 Gebruiker zal voor zijn zaken prijzen in rekening brengen, zoals deze gelden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

5.2 Indien wederpartij een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, behoudt gebruiker het recht om na het sluiten van de overeenkomst prijzen en tarieven zonder opgave van redenen te wijzigen. Indien wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal gebruiker een termijn van drie (3) maanden in acht nemen na het sluiten van de overeenkomst, alvorens prijsstijgingen doorberekend worden aan wederpartij.
Wederpartij zal in het laatste geval schriftelijk (fax, brief of e-mail) op de hoogte worden gebracht.

5.3 De prijzen op de website van gebruiker zijn vermeld in Euro's inclusief het Nederlandse BTW-tarief van 21% en exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

5.4 Bezorgingskosten zijn voor rekening van wederpartij.
De internetsite bevat een nadere uitleg met betrekking tot bezorgingskosten.

Artikel 6 Betalingen:

6.1 Betaling geschiedt bij aflevering of vooraf door middel van de door gebruiker aangeboden methoden. De betaalmethoden worden op de internetsite van gebruiker uitgelegd.

6.2 Betaling vooraf kan geschieden door online betalingen via Sisow op de website van gebruiker en middels een overboeking.

6.3 Een overboeking geschiedt op betaalrekening van gebruiker onder vermelding van het ordernummer.

6.4 Wederpartij ontvangt tegelijk met de aflevering van de zaken een factuur. Het betalingstermijn betreft acht (8) dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

6.5 Indien wederpartij jegens gebruiker in verzuim is, is hij verplicht de buitengerechtelijke kosten van gebruiker volledig te vergoeden.
6.5.1 Indien wederpartij na gemaand te zijn, niet of niet volledig heeft betaald, wordt het verschuldigde bedrag met €35,- administratiekosten verhoogd. Tevens is wederpartij vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1.5% (met een minimum van €1,-) per maand en worden alle nog niet betaalde rekeningen openbaar.

6.6 Niet tijdige betaling geeft gebruiker het recht zijn prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met wederpartij op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat wederpartij recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6.7 Gebruiker is gerechtigd betalingen van wederpartij af te boeken op rente en gemaakte kosten en vervolgens op de langst openstaande facturen van betreffende wederpartij.

6.8 Gebruiker is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat wederpartij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door gebruiker te verrichten prestaties, een en ander op een door gebruiker aan te geven wijze.

6.9 Indien wederpartij een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is het hem niet toegestaan verrekening toe te passen.

Artikel 7 Verzending/aflevering:

7.1 De bestelling wordt afgeleverd op het opgegeven afleveradres, middels een door gebruiker nader te bepalen wijze van transport en transporteur. Transport geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.
Wederpartij dient zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats van aflevering.
Indien gebruiker en wederpartij schriftelijk (fax, brief of e-mail) zijn overeengekomen dat transport wordt geregeld door wederpartij, geschiedt transport tevens voor risico van wederpartij.


7.2 Wederpartij is gehouden bij aflevering de bestelde zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van wederpartij opgeslagen.
In geval wederpartij ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken na aflevering niet heeft afgehaald van de door gebruiker op te geven opslagplaats, heeft gebruiker het recht om de zaken naar zijn keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en oorspronkelijke wederpartij voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Oorspronkelijke wederpartij is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door gebruiker gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

7.3 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Gebruiker heeft het recht om de zaken zelf te verzenden of rechtreeks door de distributeur te laten verzenden.
Gebruiker is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van wederpartij gebruik te maken van derden.
Op zaterdagen, zon-en feestdagen worden geen bestellingen verstuurd.
De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen is na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
Gebruiker kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
Indien de overeengekomen leveringstermijn van dertig (30) dagen om welke reden dan ook door gebruiker wordt overschreden, zal gebruiker wederpartij hiervan schriftelijk (fax, brief, e-mail) in kennis stellen. In het geval dat wederpartij de overschreden leveringstermijn van dertig (30) dagen als onacceptabel beoordeelt, dient wederpartij gebruiker schriftelijk (fax, brief, e-mail) in gebreke te stellen en zal gebruiker vervolgens een periode van zeven (7) werkdagen gegund worden om alsnog de zaken te verzenden. Indien gebruiker ook na afloop van deze zeven (7) werkdagen niet is overgegaan tot verzending, heeft wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst met gebruiker te ontbinden, door dit schriftelijk (fax, brief, e-mail) binnen zeven (7) werkdagen aan gebruiker te melden.
Gebruiker behoudt zich het recht om bestellingen in deelleveringen te verzenden en te factureren.
Indien op verzoek van wederpartij de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is wederpartij gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.
Gebruiker is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.
Gebruiker is niet tot nalevering van eenmaal geleverde zaken gehouden, indien deze zaken door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.
Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door wederpartij verrichte betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat gebruiker het genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van wederpartij teruggestort
Overschrijding van een leveringsdatum geeft wederpartij nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding jegens gebruiker.

7.4 Zodra de te leveren zaken op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze zaken betreft, over op wederpartij.

7.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Artikel 8 Herroepingsrecht:

8.1 Wederpartij is verplicht de zaken onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.
Indien wederpartij een consument betreft, heeft wederpartij het recht zonder opgave van redenen de zaken te retourneren binnen een periode van veertien kalenderdagen. De veertien kalenderdagen gaan in op de dag van ontvangst van de zaken door wederpartij of namens wederpartij.
Wederpartij kan geen beroep doen op zijn herroepingsrecht, indien het geleverde produkt audio- en/of video-opnamen en/of computerprogrammatuur bevat, waarvan wederpartij de verzegeling (seal) heeft verbroken of heeft laten verbreken.

8.2 Indien wederpartij de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient wederpartij dit schriftelijk (fax,brief of e-mail) aan gebruiker te melden.
Na overleg met gebruiker dient wederpartij de zaken te retourneren naar een door gebruiker opgegeven retouradres.
De kosten en het risico van verzending zijn voor wederpartij.

8.3 Indien wederpartij reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat wederpartij de overeenkomst met gebruiker ingevolge artikel 8.1. en 8.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal gebruiker deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat gebruiker het door wederpartij geretourneerde produkt heeft ontvangen, aan wederpartij terugbetalen.
Gebruiker behoudt het recht om geretourneerde zaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het produkt reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de wederpartij (anders dan die van gebruiker of de leverancier/distributeur van het produkt) is beschadigd.
Indien zaken worden geretourneerd die naar het oordeel van gebruiker schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van wederpartij te wijten is of anderszins voor risico van wederpartij komt, zal gebruiker wederpartij hiervan schriftelijk (fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Gebruiker heeft het recht om de waardevermindering van het produkt als gevolg van deze schade op het aan wederpartij terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud:

9.1 Eigendom van het geleverde gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op wederpartij over, nadat wederpartij al hetgeen wederpartij ter zake van enige overeenkomst met gebruiker is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de zaken verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

9.2 Wederpartij mag het geleverde, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. Wederpartij dient gebruiker direct te informeren, indien derden rechten doen gelden op het geleverde. Indien gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, beschreven in artikel 9.1 en 9.2, heeft gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 Garantie en aansprakelijkheid:

10.1 Voor door gebruiker geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie, zoals die door zijn leverancier van de desbetreffende zaken wordt vastgesteld. Gebruiker vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket funktie. In geval wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, neemt gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht. De internetsite van gebruiker bevat een uitgebreide uiteenzetting over garantieregelingen en tevens uitleg over de te volgen procedure indien non-conformiteit van het geleverde van toepassing is.

10.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van gebruiker of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

10.3 Gebruiker is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of grove nalatigheid aan de kant van gebruiker. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

10.4 Indien gebruiker, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker wordt gedekt en uitgekeerd. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door de verzekering is gedekt, is aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde, waardoor de schade is veroorzaakt. Gebruiker is niet aansprakelijk voor door wederpartij danwel enige derde geleden schade die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door de wederpartij of enige derde van door gebruiker geleverde zaken. Indien wederpartij gebruiker aansprakelijk wenst te stellen voor reeds vastgestelde schade dient wederpartij binnen onderstaande termijnen gebruiker schriftelijk (fax,brief of e-mail) op de hoogte te brengen.
- Indien wederpartij een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient deze binnen zes (6) maanden na vaststelling van de schade, gebruiker schriftelijk (fax, brief of e-mail) aansprakelijk te stellen om in aanmerking te komen voor een mogelijke schadevergoeding, zoals beschreven in artikel 10.4.
- Indien wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dient deze binnen één (1) jaar na vaststelling van de schade, gebruiker schriftelijk (fax, brief of e-mail) aansprakelijk te stellen om in aanmerking te komen voor een mogelijke schadevergoeding, zoals beschreven in artikel 10.4.

10.5 Wederpartij is gehouden gebruiker te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen gebruiker mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van wederpartij dienen te komen.

10.6 Het is mogelijk dat gebruiker op zijn internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Gebruiker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11 Handelsmerk:

De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door gebruiker geleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12 Overmacht:

12.1 In geval van overmacht is gebruiker niet gehouden zijn verplichtingen jegens wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van gebruiker zijn wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers, transporteurs of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Wederpartij is verplicht zijn (betalings)verplichtingen na te komen voor dat deel van de overeenkomst dat door gebruiker is uitgevoerd.

Artikel 13 Intellectueel eigendom:

13.1 Wederpartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door gebruiker geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Artikel 14 Persoonsgegevens:

14.1 Gebruiker zal de gegevens van wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met zijn privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreide Privacy Statement.

14.2 Gebruiker neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 15 Ontbinding:

15.1 Indien wederpartij zijn verplichtigingen jegens gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is wederpartij van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die gebruiker te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

15.2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft gebruiker het recht, ingeval wederpartij een natuurlijk persoon is, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zonder enige ingebrekestelling, zijnerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.3. Gebruiker is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van wederpartij te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

15.4. In geval wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst gebruiker schriftelijk (fax, brief of e-mail) in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtigingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

15.5. Wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtigingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtigingen.

15.6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan wederpartij geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door gebruiker verrichte prestaties, en heeft gebruiker onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 16 Toepasselijke recht en geschillenregeling:

16.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van gebruiker is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, neemt de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van gebruiker kennis van alle geschillen tussen wederpartij en gebruiker, tenzij gebruiker voor de rechter van de woon-respectievelijk vestigingsplaats van wederpartij kiest en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. In geval wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft wederpartij het recht om binnen het tijdsbestek van één (1) maand bezwaar te maken tegen de keuze van de rechter door gebruiker, vervolgens zal het geschil aanhangig gemaakt worden bij de wettelijk bevoegde rechter.